HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN || QR-Code
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.043-009-842 ภายใน 5006

** กรุณาแจ้งซ่อมผ่านระบบ QR-Code

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง เบอร์โทรผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
น.ส.วิภารัตน์ มูลมาตย์ 0847569542 สำนักการคลัง 192.168.11.150 01 มิถุนายน 2560
15:24:00 น.
เครื่องเปิดไม่ติด เครื่องสำรองไฟเสีย ปรับปรุง Hareware 0.00
วราลักษณ์ 0868577929 สำนักการคลัง 192.168.11.83 01 มิถุนายน 2560
11:30:00 น.
เครื่องติดไวรัส สแกนไวรัส ปรับปรุง Software 0.00
นส.ศิริวรรณ เบ้าเที่ยง 0862320653 สำนักการคลัง 192.168.11.186 01 มิถุนายน 2560
10:56:00 น.
ระบบ LAN เข้าไม่ได้มองไม่เห็นเครื่องอื่น เช็ค IP ปรับปรุง Hareware 0.00
ชุติมา โพธินาม 1305 สำนักการคลัง 192.168.11.151 01 มิถุนายน 2560
10:10:00 น.
เครื่องดับเอง เปิดไม่ขึ้นคะ แรมมีปัญหา ปรับปรุง Hareware 0.00
พูลทรัพย์ ศรีเศษ 0813694425 สำนักการคลัง 192.168.11.135 31 พฤษภาคม 2560
17:07:00 น.
ต้องการย้ายข้อมูลเครื่องเก่าไปเครื่องใหม่ ถ่ายโอนข้อมูล ปรับปรุง Software 0.00
นายนเรศศักดิ์ สร้อยติตะ 043223648 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 31 พฤษภาคม 2560
15:46:00 น.
ติดตั้งปริ้นเตอร์ของงานธุรการจำนวน 3 เครื่อง 0.00
ปาณิศรา 0896202267 สำนักการคลัง 192.168.11.84 31 พฤษภาคม 2560
14:47:00 น.
ดึงข้อมูลจากเครื่องเก่ามาเครื่องใหม่ ถ่ายโอนข้อมูล ปรับปรุง Software 0.00
dsfsdfsd 0847569542 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.100 30 พฤษภาคม 2560
17:54:00 น.
fdsfsd ทดสอบ ปรับปรุง Software 0.00
น.ส.พัชรา ริวน 043-271261 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 30 พฤษภาคม 2560
16:14:00 น.
เวลาถ่ายเอกสารออมามีสีดำ 0.00
พัชรา ริวน 043-271261 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 30 พฤษภาคม 2560
16:12:00 น.
เครื่องถ่ายเอกสารเวลาถ่ายออกมามีสีดำ 0.00
นายเดชาชัช สายเมธางกุร 0858513017 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168. 30 พฤษภาคม 2560
11:46:00 น.
ไม่สามารถปริ๊นเอกสาร มีคำสั่งค้าง ลบคำสั่งค้าง ปรับปรุง Software 0.00
นางจรัญญา งามโรจน์ 043227911 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.92 29 พฤษภาคม 2560
18:27:00 น.
ติดไวรัส ลง Antivirus ปรับปรุง Software 0.00
นายอนิรุตติ์ งามโรจน์ 0878766128 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.100 29 พฤษภาคม 2560
15:32:00 น.
เครื่องติดไวรัส ลง Antivirus ปรับปรุง Software 0.00
นายพิสุทธิ์ สารบรรณ 0868530411 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.82 29 พฤษภาคม 2560
12:42:00 น.
มีไวรัส ลงโปรแกรม โปรแกรมPhotoshop winamp ลง Antivirus ปรับปรุง Software 0.00
ว่าที่ ร.ต.หญิงอลิศรา อินไข 0857459492 สำนักการคลัง 192.168.11.93 25 พฤษภาคม 2560
17:37:00 น.
เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้ สายแลนขาด ปรับปรุง Hareware 0.00
นางวรรณภา เกียงแก้ว 043225514 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14.231 25 พฤษภาคม 2560
17:12:00 น.
คอมเปิดไม่ขึ้น สายสัญญาณจอภาพหลวม ปรับปรุง Hareware 0.00
พรพนา 089-6212075 สำนักการศึกษา 192.168.14.44 25 พฤษภาคม 2560
14:21:00 น.
ปริ้นระบบติดตามฎีกาไม่ได้ ติดตั้ง Plugin e-laas ปรับปรุง Software 0.00
นส.พิศมัย สันหนองเรือ 0810510528 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.15.69 25 พฤษภาคม 2560
11:38:00 น.
โปรแกรม Microsoft word มีปัญหา Activate Office ปรับปรุง Software 0.00
นายศุภวัตร สาขา 1502 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.15.70 25 พฤษภาคม 2560
11:05:00 น.
โปรแกรม Microsoft word มีปัญหา Activate Office ปรับปรุง Software 0.00
นายกฤษฎา สายปัญญา 1502 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.15.62 25 พฤษภาคม 2560
11:04:00 น.
โปรแกรม Microsoft word มีปัญหา Activate Office ปรับปรุง Software 0.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น