HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN || QR-Code
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.043-009-842 ภายใน 5006

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง เบอร์โทรผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
ตำหนักเพร็ช 0616944942 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 23 มีนาคม 2565
11:15:00 น.
เปิดไม่ติด 0.00
วิภาพร 0819655682 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 22 มีนาคม 2565
15:02:00 น.
ใช้งาน Internet ไม่ได้ 0.00
จิราพร เบอร์ภายใน 2004 สำนักการคลัง 192.168.11.152 22 มีนาคม 2565
13:36:00 น.
เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตไม่ได้ set ip address ปรับปรุง Software 0.00
สุกัญญา มุกดาศรี 043225617 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 22 มีนาคม 2565
09:59:00 น.
เครื่องปริ๊นพิมพ์ไม่ออก 0.00
ลลิดา กิติมังกร 043224030 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 21 มีนาคม 2565
10:26:00 น.
เปิดไม่ติด 0.00
ลลิดา กิติมังกร 043224030 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 21 มีนาคม 2565
10:22:00 น.
เครื่องคอมทำงานแต่จอไม่แสดง 0.00
อุษา ไชยสีหา 043221185 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.15 18 มีนาคม 2565
15:55:00 น.
ติดตั้งเครื่องปริ้น 5 เครื่อง ติดตั้งไดรเวอร์ปริ๊นเตอร์ ปรับปรุง Software 0.00
จุฑามาศ 043-221185 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 18 มีนาคม 2565
15:45:00 น.
ติดตั้งเครื่องปริ้น ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด 0.00
จิรวดี ทองสืบสาย 0654168948 สำนักการคลัง 192.168.11.145 17 มีนาคม 2565
09:33:00 น.
ปริ้นงานไม่ได้ ติดตั้งไดรเวอร์ปริ๊นเตอร์ ปรับปรุง Software 0.00
ฤทัยรัตน์ แผนทอง 0865030097 สำนักการศึกษา 192.168.14.89 11 มีนาคม 2565
14:17:00 น.
ลงวินโดว์ใหม่และระบบงานสารบรรณ ลงวินโดว์ใหม่และระบบงานสารบรรณ ปรับปรุง Software 0.00
นายธนาพงศ์ พูนชัย 0959481379 สำนักการศึกษา 192.168.14.62 10 มีนาคม 2565
14:36:00 น.
เชื่อมปริ๊นเตอร์ไม่ได้ ติดตั้งไดรเวอร์ปริ๊นเตอร์ ปรับปรุง Software 0.00
นายธนาพงศ์ พูนชัย 0959481379 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 10 มีนาคม 2565
14:34:00 น.
เชื่อมเน็ตเวิร์คปรินท์เตอร์ไม่ได้ 0.00
นายธนาพงศ์ พูนชัย 0959481379 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 10 มีนาคม 2565
14:31:00 น.
ปริ๊นเตอร์ไม่สามารถเชื่อมเน็ตเวิคกับระบบของคอมพิวเตอร์ได้ 0.00
นายธนาพงศ์ พูนชัย 0959481379 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 10 มีนาคม 2565
14:25:00 น.
ปริ๊นเตอร์ไม่สามารถเชื่อมระบบกับคอมพ์พิวเตอร์ได้ ทำให้ไม่สามารถสั่งพิมพ์เอกสารได้ 0.00
จรัญญา 0850062003 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.80 10 มีนาคม 2565
10:51:00 น.
อยากให้ดูระบบอินเตอร์เน็ต ติดตั้งสายแลน ปรับปรุง Hareware 0.00
ขนิษฐา 0829969941 สำนักการศึกษา 192.168.14.181 07 มีนาคม 2565
14:44:00 น.
หน้าจอเปิดไม่ติด 0.00
ขนิษฐา 0829969941 สำนักการศึกษา 192.168.14.181 07 มีนาคม 2565
14:41:00 น.
หน้าจอเปิดไม่ติด 0.00
นางสาวเพ็ญประกายมาส สาบุ 0873734994 สำนักการคลัง 192.168.11.159 07 มีนาคม 2565
11:59:00 น.
เปิดไม่ติด เปลี่ยนแรม ปรับปรุง Hareware 1,600.00
นายธนาพงศ์ พูนชัย 0959481379 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 04 มีนาคม 2565
13:38:00 น.
ไม่สามารถเชื่อมต่อระบบเครือข่ายเครื่องปริ๊นเตอร์ได้ 0.00
นิตยา สิมมะลี 043-222866 สำนักการคลัง 192.168.11.251 02 มีนาคม 2565
14:06:00 น.
ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ set ip ปรับปรุง Software 0.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น