HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN || QR-Code
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.043-009-842 ภายใน 5006

** กรุณาแจ้งซ่อมผ่านระบบ QR-Code

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
นางบัวรินทร์ อุ่นวงศ์ สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.31 15 มีนาคม 2560
15:19:00 น.
เครื่องปริ้น ปริ้นไม่ได้ เคลียร์ซับหมึก ปรับปรุง Hareware 0.00
นายยุทธภูมิ จำปาแดง สำนักการช่าง 192.168.13. 15 มีนาคม 2560
14:57:00 น.
Windows ใช้งานไม่ได้ ลง windows ใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
นางสมร คำพิชชู กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.15.52 15 มีนาคม 2560
09:59:00 น.
word สั่งพิมพ์ไม่ได้ ค้าง ลบไฟล์ขยะ ลดขนาดไฟล์ ปรับปรุง Software 0.00
สุดารัตน์ อนุศักดากุล สำนักการศึกษา 192.168.14.45 14 มีนาคม 2560
15:04:00 น.
เข้าระบบ e-lass ไม่ได้ ติดตั้ง plugin java ปรับปรุง Software 0.00
นายพงศ์ศิริ เจริญหล้า สำนักสวัสดิการ 192.168.10.23 14 มีนาคม 2560
15:00:00 น.
เครื่องใช้งานไม่ได้ เปลียน Ram ปรับปรุง Hareware 1,600.00
นางพรพนา ไชยรักษ์ สำนักการศึกษา 192.168.14.44 14 มีนาคม 2560
11:40:00 น.
อาการระบบe-lass ไม่ได้ ติดตั้ง plugin java ปรับปรุง Software 0.00
นส.เบ็ญจวรรณ์ ศิริปรุ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.15.125 14 มีนาคม 2560
09:38:00 น.
word ค้าง เม้าส์เสีย เปลี่ยนเม้าส์ ปรับปรุง Hareware 0.00
วราลักษณ์ สำนักการคลัง 192.168.11.84 14 มีนาคม 2560
09:26:00 น.
เปิดเครืองไม่ได้ ทำความสะอาด DIMM RAM ปรับปรุง Hareware 0.00
นส.เยาวลักษณ์ ไชยวงษา กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.15.74 13 มีนาคม 2560
15:54:00 น.
ลง office2010 ลง office2010 ปรับปรุง Software 0.00
วิภาดา เพ็งหลอย สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.195 13 มีนาคม 2560
09:48:00 น.
ิอินเตอร์เน็ตเข้าไม่ได้คะ fix ip address ปรับปรุง Software 0.00
นางสาวณัฐปฤตา ยอดประทุม กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 09 มีนาคม 2560
10:17:00 น.
เปิดเครื่องไม่ติด 0.00
นางสาวปิยดา โพธิชำนาญ สำนักการคลัง 192.168.11.81 08 มีนาคม 2560
16:06:00 น.
หน้าจอดำ ทำความสะอาด DIMM RAM ปรับปรุง Software 0.00
นายอนิรุตติ์ งามโรจน์ สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.91 08 มีนาคม 2560
14:11:00 น.
ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ ใส่หมายเลข IP ปรับปรุง Software 0.00
บทกร สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14.234 08 มีนาคม 2560
08:46:00 น.
ติดตั้งสายแลน คอมพิวเตอร์เครื่้องใหม่ ติดตั้งสายแลน คอมพิวเตอร์เครื่้องใหม่ ปรับปรุง Hareware 0.00
นายธนานันต์ ก้อนใจจิตร สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.91 07 มีนาคม 2560
14:06:00 น.
เครื่องเปิดไม่ติด เปลี่ยนแรม ปรับปรุง Hareware 0.00
นางเกตุวดี ดงงาม สำนักสวัสดิการ 192.168.10.- 03 มีนาคม 2560
09:33:00 น.
เครื่องเปิดไม่ติด power supply เสีย ปรับปรุง Hareware 500.00
ปิยะดา โพธิชำนาญ สำนักการคลัง 192.168.11.81 02 มีนาคม 2560
14:49:00 น.
หน้าจอไม่ติด Clean DIMM Ram ปรับปรุง Hareware 0.00
สุวนันท์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.15.81 02 มีนาคม 2560
12:27:00 น.
ติดตั้งโปรแกรมแอนตี้ไวรัสค่ะ ติดตั้งโปรแกรมแอนตี้ไวรัส ปรับปรุง Software 0.00
นางพรพนา ไชยรักษ์ สำนักการศึกษา 192.168.14.44 01 มีนาคม 2560
10:42:00 น.
สั่งพิมพ์ไม่ได้ add printer ปรับปรุง Software 0.00
พรพนา สำนักการศึกษา 192.168.14.44 01 มีนาคม 2560
09:39:00 น.
ปริ้นหนังสือไม่ได้ add printer ปรับปรุง Software 0.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น