HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN || QR-Code
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.043-009-842 ภายใน 5006

** กรุณาแจ้งซ่อมผ่านระบบ QR-Code

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
ธนานันต์ ก้อนใจจิตร สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.31 02 ธันวาคม 2562
15:28:00 น.
ขอ ID Address ใหม่ จำนวน 4 เครื่อง จัดทำทะเบียนแจ้ง ID ใส่ IP Address ปรับปรุง Software 0.00
ธัญพร สำนักการคลัง 192.168.11.173 29 พฤศจิกายน 2562
13:41:00 น.
เครื่องช้า ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
ณัฐชา พันนา สำนักการคลัง 192.168.11.99 29 พฤศจิกายน 2562
13:39:00 น.
เครื่องดับ ขึ้นจอฟ้า พัดลม cpu เสีย ทำให้ cpu ร้อนและตัด ปรับปรุง Hareware 500.00
นางจริญญา สุทาวัน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.12.62 28 พฤศจิกายน 2562
13:04:00 น.
เครื่องเปิดไม่ติด แรมเสีย ปรับปรุง Hareware 1,600.00
สุธาสินี สำนักการศึกษา 192.168.14.54 28 พฤศจิกายน 2562
08:53:00 น.
บูทไม่ขึ้น ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
นิตยา สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.101 27 พฤศจิกายน 2562
08:49:00 น.
บูตไม่ขึ้น แรมเสีย เปลี่ยนแรม ปรับปรุง Hareware 1,600.00
ณัฐปฤตา อินทร์โท่โล่ สำนักการคลัง 192.168.11.73 22 พฤศจิกายน 2562
11:04:00 น.
เข้าอินเทอร์เน็ตและสั่งพิมพ์ไม่ได้ set ip address ปรับปรุง Software 0.00
นายอนิรุตติ์ งามโรจน์ สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.100 20 พฤศจิกายน 2562
14:49:00 น.
ระบบโปรแกรมเครื่องมีปัญหา ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
นายพรสถิตย์ กาสีชา สำนักสวัสดิการ 192.168.10.244 18 พฤศจิกายน 2562
10:40:00 น.
ไฟไม่เข้า เปิดเครื่องไม่ติด สวิทซ์ เปิดเครื่องมีปัญหา ปรับปรุง Hareware 0.00
นางเมธินี สุดเสนาะ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.15.76 18 พฤศจิกายน 2562
09:46:00 น.
เปิดข้อมูลกรมส่งเสริมจากระบบไลน์ แล้วไม่สมบูรณ์ ลงระบบไม่ได้ค่ะ เปลี่ยน browser ใช้งาน ปรับปรุง Software 0.00
วิภาดา เพ็งหลอย สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.195 18 พฤศจิกายน 2562
09:01:00 น.
คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด ห้องร้องเรียน เครื่องหัวหน้า สายจอหลวม ปรับปรุง Hareware 0.00
นายยุทธภูมิจำปาแดง กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.15.95 15 พฤศจิกายน 2562
16:13:00 น.
เครื่องเปิดไม่ติด แรมเสีย ฮาร์ดดิสก์ เสีย ปรับปรุง Hareware 2,500.00
น.ส.กฤษฎาญชลี กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 14 พฤศจิกายน 2562
09:43:00 น.
เครื่องไม่ดึงกระดาษ 0.00
ณัฐรดา พรหมชมชา สำนักการคลัง 192.168.11.131 13 พฤศจิกายน 2562
14:16:00 น.
เครื่องน๊อค หน้าจะมีไวรัส 0.00
กรรณิการ์ ศิริรักษ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 13 พฤศจิกายน 2562
11:41:00 น.
ปริ้นไม่ได้ 0.00
ศุภชัย บุพศรี กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 13 พฤศจิกายน 2562
11:41:00 น.
โปรแกรมใช้งานไม่ได้ 0.00
สุญาณี ชัยสุวรรณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 13 พฤศจิกายน 2562
11:04:00 น.
ปริ้นท์เอกสารไม่สมบูรณ์ 0.00
นิตยา วงศ์ชมภู สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.93 12 พฤศจิกายน 2562
15:49:00 น.
เปิดไม่ติด ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
กรรณิการ์ ศิริรักษ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 08 พฤศจิกายน 2562
09:48:00 น.
สั่งปริ้นไม่ได้ 0.00
วิภาดา สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.195 07 พฤศจิกายน 2562
15:28:00 น.
microsoft Excel มีปัญหา การมองเห็นตัวอย่างเอกสารงานพิมพ์ และ ไอคอนผิดแปลกจากเดิม ห้องร้องเรียน ลง office ใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น