HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN || QR-Code
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.043-009-842 ภายใน 5006

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง เบอร์โทรผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
วิภาดา 043225151 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.195 13 สิงหาคม 2562
10:04:00 น.
เข้าเน็ตได้แต่ตัวอักษร เป็นกล่องสี่เหลี่ยม จำนวน 3 เครื่องค่ะที่ห้องร้องเรียน ติดตั้ง chrome old version ปรับปรุง Software 0.00
นายกิมมี้ ิหร่องบุตรศรี 0891875974 สำนักสวัสดิการ 192.168.10 09 สิงหาคม 2562
10:39:00 น.
ตัวหนังสือภาษาไทยเป็น4เหลี่ยม ติดตั้ง chrome old version ปรับปรุง Software 0.00
พรพนา 0896212075 สำนักการศึกษา 192.168.14.44 09 สิงหาคม 2562
10:03:00 น.
้เข้าโคมไม่ได้ ติดตั้ง chrome old version ปรับปรุง Software 0.00
กิตติกูล 0813695048 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.209 08 สิงหาคม 2562
16:39:00 น.
ตัวหนังสือภาษาไทย เป็นสี่เหลี่ยมอีกแล้วครับ ติดตั้ง chrome old version ปรับปรุง Software 0.00
จุฑามาศ 043221185 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.202 08 สิงหาคม 2562
11:48:00 น.
ตัวหนังสือเป็นสี่เหลี่ยม (อีกแล้ว) ค่ะ ติดตั้ง chrome old version ปรับปรุง Software 0.00
จุฑามาศ 043-221185 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.202 06 สิงหาคม 2562
10:44:00 น.
ตัวหนังสือเป็นสี่เหลี่ยม ติดตั้ง chrome old version ปรับปรุง Software 0.00
วิไลพร นาทันตอง 090-0314021 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14.153 05 สิงหาคม 2562
16:13:00 น.
เครื่องเปิดไม่ติด และเครื่องขึ้นจอฟ้า เปลี่ยนแรม ปรับปรุง Hareware 1,600.00
ดลฤดี 043225617 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.88 05 สิงหาคม 2562
11:04:00 น.
ไม่สามารถเข้าระบบบุคลากรได้ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
พี่ปุ้ย 098475563 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.15.112 01 สิงหาคม 2562
14:58:00 น.
ลงโปรแกรมใหม่ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
กิตติกูล 043271210 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.209 01 สิงหาคม 2562
11:25:00 น.
Chrome ภาษาไทย เป็น สี่เหลี่ยม ติดตั้ง chrome old version ปรับปรุง Software 0.00
นางพรพนา ไชยรักษ์ 0857761423 สำนักการศึกษา 192.168.14.44 01 สิงหาคม 2562
10:47:00 น.
chrome ใช้งานไม่ได้ ติดตั้ง chrome old version ปรับปรุง Software 0.00
จิราพร 043224030 สำนักการคลัง 192.168.11.152 31 กรกฎาคม 2562
15:54:00 น.
เมนูบาร์พิมพ์ภาษาไทยเป็นช่องสี่เหลี่ยม เข้าเน็ตไม่ได้ ติดตั้ง chrome old version ปรับปรุง Software 0.00
ณัฐพล หิรัญเรือง 0872533350 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.195 19 กรกฎาคม 2562
10:28:00 น.
ปริ้นไม่ได้ add printer ปรับปรุง Software 0.00
นางสาวสุพัตรา จึงตระกูล 0877755560 กองวิชาการและแผนงาน 192.168.12.53 05 กรกฎาคม 2562
11:04:00 น.
พิมพ์โปรแกรมเวิร์ดไม่ได้ค่ะ ติดตั้ง ms office ปรับปรุง Software 0.00
ทิพวรรณ 043225617 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.86 03 กรกฎาคม 2562
12:31:00 น.
คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด จอภาพเสีย ปรับปรุง Hareware 700.00
นาย ภัทรกร สุทธิวัฒน์ 0849268755 สำนักการศึกษา 192.168.14.66 02 กรกฎาคม 2562
15:35:00 น.
ลงโปรแกรมใหม่ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
สุวนันท์ 0891156991 กองวิชาการและแผนงาน 192.168.12. 28 มิถุนายน 2562
15:16:00 น.
เครื่องไม่เก็บไฟ เปลี่ยนแบตเตอรี่ ปรับปรุง Hareware 2,500.00
น.ส.อมรา โกศลสุรภูมิ 043321152 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.89 27 มิถุนายน 2562
11:22:00 น.
เครื่องปริ้นนเตอร์ไม่ทำงาน และขอให้เดินระบบสายแลนเพิ่มเติม เคลียร์ซับหมึกปริ็นเตอร์ เดินสายแลน 2 เส้น ปรับปรุง Hareware 200.00
นายเฉลิมภพ คงกุทอง 0849819900 สำนักสวัสดิการ 192.168.10. 20 มิถุนายน 2562
10:11:00 น.
เครื่องคอมเสียงดัง และเครื่องปริ๊นเตอร์ไม่ทำงาน เปลี่ยนพัดลม PowerSupply ปรับปรุง Hareware 200.00
จ.อ.จักราวุธ ลุสมบัติ 0834185553 สำนักการคลัง 192.168.11.180 19 มิถุนายน 2562
11:18:00 น.
บู๊ตเครื่องไม่ติด รันระบบไม่ได้ แรมเสีย ปรับปรุง Hareware 1,600.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น