HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN || QR-Code
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.043-009-842 ภายใน 5006

** กรุณาแจ้งซ่อมผ่านระบบ QR-Code

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
นางวรีกร คงกุทอง สำนักสวัสดิการ 192.168.10.150 11 มกราคม 2562
11:19:00 น.
ms office ใช้งานไม่ได้ Activate office ปรับปรุง Software 0.00
นางพรพนา ไชยรักษ์ สำนักการศึกษา 192.168.11.215 09 มกราคม 2562
10:12:00 น.
เครื่องทำงานช้า เพิ่มหน่วยความจำ (RAM) ปรับปรุง Hareware 1,600.00
นายสุเมธ ปัตะโน สำนักการคลัง 192.168.11.107 08 มกราคม 2562
14:54:00 น.
เครื่องพิมพ์ไม่สามารถพิมพ์งงานได้ image unit เสีย 2,000.00
นายสุเมธ ปัตะโน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 08 มกราคม 2562
14:52:00 น.
เครื่องพิมพ์รายงานไม่ได้ ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 0.00
นส.ฐิติรัตน์ ศิริชานนท์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.15.64 08 มกราคม 2562
11:49:00 น.
เปิดเครื่องแล้วดับ พัดลม cpu ไม่ทำงาน ปรับปรุง Hareware 200.00
อลิศรา กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 08 มกราคม 2562
09:25:00 น.
ปริ้นไม่ได้ 0.00
นวลจันทร์ พงษ์เพียจันทร์ สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.186 02 มกราคม 2562
12:17:00 น.
ลงเครื่องปริ้นซ์ให้ด้วยค่ะ ติดตั้ง Driver Printer ปรับปรุง Software 0.00
ราวดี มูลมาตร สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.31 27 ธันวาคม 2561
10:39:00 น.
การใช้งานโปรแกรม word พิมพ์งานไปประมาณ 1 นาที่ จะขึ้น Pop up : Microsoft words has stoped working แล้วโปรแกรมต้องปิด ไม่สามารถพิมพ์งานต่อเนื่องได้ ติดตั้ง Microsoft office ใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
น.ส.ฐิติรัตน์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.15.64 26 ธันวาคม 2561
09:09:00 น.
ไรท์แผ่น CD , DVD ไม่ได้ ติดตั้งโปรแกรม Nero ปรับปรุง Software 0.00
ว่าที่ ร.ต.ศักดิ์กรินทร์ ธนะสีลังกูร กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 25 ธันวาคม 2561
10:13:00 น.
ไม่ดึงกระดาษ ปริ๊นไม่ได้ 0.00
ณภัทร พันธ์ศรี สำนักสวัสดิการ 192.168.10.202 24 ธันวาคม 2561
09:51:00 น.
อาการคล้ายไวรัสเข้าแทรก สแกนไวรัส ปรับปรุง Software 0.00
ณภัทร์ พันธ์ศรี กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 24 ธันวาคม 2561
09:43:00 น.
อาการคล้ายไวรัสเข้าแทรก id 06015 0.00
ณภัทร์ พันธ์ศรี กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 24 ธันวาคม 2561
09:35:00 น.
อากรเหมือนมีไวรัสเข้าแทรก 0.00
น.ส.วนา วระบุตร สำนักการคลัง 192.168.11.167 24 ธันวาคม 2561
09:28:00 น.
เปิดไม่ติด เช็คเมนบอร์ด ปรับปรุง Hareware 0.00
ภูริชญาณ์ แซ่จึง กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.12.53 24 ธันวาคม 2561
08:55:00 น.
ลงโปรแกรม Adobe Premier , Ligth room ติดตั้ง Adobe premier ปรับปรุง Software 0.00
สุกัญญา มุกดาศรี กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 21 ธันวาคม 2561
16:16:00 น.
ปริ็นซองแล้วเป็นรอยดำๆ 0.00
นางสาวกมลพรรณ ค้อมศิรินทร์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.12.74 20 ธันวาคม 2561
14:03:00 น.
อยากลงโปรแกรม powerpoint 2016 ลง office 2016 ปรับปรุง Software 0.00
เอื้องฟ้า สมปัญญา สำนักการคลัง 192.168.11.72 19 ธันวาคม 2561
15:32:00 น.
โปรแกรมขัดข้อง ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
วิไลภรณ์ กองเกิด สำนักการศึกษา 192.168.14.72 19 ธันวาคม 2561
13:14:00 น.
ปริ้นไม่ได้ ติดตั้งไดรเวอร์ปริ๊นเตอร์ ปรับปรุง Software 0.00
เพิ่มสุข วงษ์ประชุม สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14.118 19 ธันวาคม 2561
09:30:00 น.
เครื่องเปิดไม่ขึ้น สายสัญญาณไม่ดี ปรับปรุง Hareware 0.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น