HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN || QR-Code
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.043-009-842 ภายใน 5006

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง เบอร์โทรผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
น.ส.สุจิตรา คำอ้อ 0849268755 สำนักการช่าง 192.168.13.241 05 กุมภาพันธ์ 2562
09:58:00 น.
ติดไวรัส ติดตั้งโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
นางดลฤดี ประจักษ์เมือง 0849268743 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.88 05 กุมภาพันธ์ 2562
09:57:00 น.
เครื่องใช้งานไม่ได้ ฮาร์ดดิสก์เสีย ปรับปรุง Hareware 0.00
สุกัลยา บริบูรณ์ ฝ่ายบริหารงานทั่วไปสำนักปลัด 0812393958 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.59 04 กุมภาพันธ์ 2562
12:11:00 น.
ติดตั้งสายอินเตอร์เน็ต ติดตั้งสายแลน ปรับปรุง Hareware 0.00
พรพนา 0896212075 สำนักการศึกษา 192.168.14.44 30 มกราคม 2562
11:52:00 น.
เครื่องปริ้นใช้ไม่ได้ set printer ปรับปรุง Software 0.00
นางรุ่งทิพย์ โกนิตย์ 043225166 สำนักการศึกษา 192.168.14.85 28 มกราคม 2562
15:10:00 น.
สั่งพิมพ์ไม่ได้ set printer ปรับปรุง Software 0.00
วิภาวดี เตียวยืนยง 0939366465 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.89 28 มกราคม 2562
10:02:00 น.
เครื่องทำงานช้า ขอให้ลงwindow ใหม่ค่ะ ติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
นางวารุณี มีอนันต์ 0849567854 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.95 24 มกราคม 2562
10:10:00 น.
อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ set ip address ปรับปรุง Software 0.00
วารุณี มีอนันต์ 043321185 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.95 22 มกราคม 2562
15:50:00 น.
ต่อสายแลนเข้าcpuคอมพิวเตอร์ ติดตั้งสายแลน ปรับปรุง Hareware 0.00
นางศิวารญา วงษาสันต์ 0801998284 สำนักการคลัง 192.168.11.92 22 มกราคม 2562
14:28:00 น.
เพิ่มเครื่องปริ้น ลงโปรแกรมเครื่องสแกน ติดตั้ง Driver Printer and scanner 0.00
พรเทพ สุตะชา 0994614440 กองวิชาการและแผนงาน 192.168.15.85 18 มกราคม 2562
15:13:00 น.
ติดไวรัส scan virus ปรับปรุง Software 0.00
นางศศิธร นะรากุล 081-2656863 กองวิชาการและแผนงาน 192.168.15.82 18 มกราคม 2562
15:11:00 น.
ติดไวรัส scan virus ปรับปรุง Software 0.00
นางสุรภา นะรินยา - กองวิชาการและแผนงาน 192.168.12.71 18 มกราคม 2562
10:10:00 น.
add เครื่องปริ้น Ricoh ใช้ windows 10 add printer ปรับปรุง Software 0.00
ณภัทร 0811482709 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.202 15 มกราคม 2562
08:23:00 น.
ต่อสายแลนเข้าcpuคอมพิวเตอร์ ติดตั้งสายแลน ปรับปรุง Hareware 0.00
นางวรีกร คงกุทอง 0849567856 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.150 11 มกราคม 2562
11:19:00 น.
ms office ใช้งานไม่ได้ Activate office ปรับปรุง Software 0.00
นางพรพนา ไชยรักษ์ 0896212075 สำนักการศึกษา 192.168.11.215 09 มกราคม 2562
10:12:00 น.
เครื่องทำงานช้า เพิ่มหน่วยความจำ (RAM) ปรับปรุง Hareware 1,600.00
นายสุเมธ ปัตะโน 0885601747 สำนักการคลัง 192.168.11.107 08 มกราคม 2562
14:54:00 น.
เครื่องพิมพ์ไม่สามารถพิมพ์งงานได้ image unit เสีย 2,000.00
นส.ฐิติรัตน์ ศิริชานนท์ 0865334215 กองวิชาการและแผนงาน 192.168.15.64 08 มกราคม 2562
11:49:00 น.
เปิดเครื่องแล้วดับ พัดลม cpu ไม่ทำงาน ปรับปรุง Hareware 200.00
นวลจันทร์ พงษ์เพียจันทร์ 043-271261 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.186 02 มกราคม 2562
12:17:00 น.
ลงเครื่องปริ้นซ์ให้ด้วยค่ะ ติดตั้ง Driver Printer ปรับปรุง Software 0.00
ราวดี มูลมาตร 0862425713 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.97 27 ธันวาคม 2561
10:39:00 น.
การใช้งานโปรแกรม word พิมพ์งานไปประมาณ 1 นาที่ จะขึ้น Pop up : Microsoft words has stoped working แล้วโปรแกรมต้องปิด ไม่สามารถพิมพ์งานต่อเนื่องได้ ติดตั้ง Microsoft office ใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
น.ส.ฐิติรัตน์ 043221667 กองวิชาการและแผนงาน 192.168.15.64 26 ธันวาคม 2561
09:09:00 น.
ไรท์แผ่น CD , DVD ไม่ได้ ติดตั้งโปรแกรม Nero ปรับปรุง Software 0.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น