HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN || QR-Code
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.043-009-842 ภายใน 5006

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง เบอร์โทรผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
สุธาสินี 0943612888 สำนักการศึกษา 192.168.14.54 28 พฤศจิกายน 2562
08:53:00 น.
บูทไม่ขึ้น ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
นิตยา 043227911 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.101 27 พฤศจิกายน 2562
08:49:00 น.
บูตไม่ขึ้น แรมเสีย เปลี่ยนแรม ปรับปรุง Hareware 1,600.00
ณัฐปฤตา อินทร์โท่โล่ 0943029119 สำนักการคลัง 192.168.11.73 22 พฤศจิกายน 2562
11:04:00 น.
เข้าอินเทอร์เน็ตและสั่งพิมพ์ไม่ได้ set ip address ปรับปรุง Software 0.00
นายอนิรุตติ์ งามโรจน์ 0877701519 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.100 20 พฤศจิกายน 2562
14:49:00 น.
ระบบโปรแกรมเครื่องมีปัญหา ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
นายพรสถิตย์ กาสีชา 0621487567 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.244 18 พฤศจิกายน 2562
10:40:00 น.
ไฟไม่เข้า เปิดเครื่องไม่ติด สวิทซ์ เปิดเครื่องมีปัญหา ปรับปรุง Hareware 0.00
นางเมธินี สุดเสนาะ 0865110775 กองวิชาการและแผนงาน 192.168.15.76 18 พฤศจิกายน 2562
09:46:00 น.
เปิดข้อมูลกรมส่งเสริมจากระบบไลน์ แล้วไม่สมบูรณ์ ลงระบบไม่ได้ค่ะ เปลี่ยน browser ใช้งาน ปรับปรุง Software 0.00
วิภาดา เพ็งหลอย 043225151 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.195 18 พฤศจิกายน 2562
09:01:00 น.
คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด ห้องร้องเรียน เครื่องหัวหน้า สายจอหลวม ปรับปรุง Hareware 0.00
นายยุทธภูมิจำปาแดง 0935561677 กองวิชาการและแผนงาน 192.168.15.95 15 พฤศจิกายน 2562
16:13:00 น.
เครื่องเปิดไม่ติด แรมเสีย ฮาร์ดดิสก์ เสีย ปรับปรุง Hareware 2,500.00
นิตยา วงศ์ชมภู 0909329804 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.93 12 พฤศจิกายน 2562
15:49:00 น.
เปิดไม่ติด ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
วิภาดา 043225151 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.195 07 พฤศจิกายน 2562
15:28:00 น.
microsoft Excel มีปัญหา การมองเห็นตัวอย่างเอกสารงานพิมพ์ และ ไอคอนผิดแปลกจากเดิม ห้องร้องเรียน ลง office ใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
กรรณิกา 043224029 สำนักการคลัง 192.168.11.163 06 พฤศจิกายน 2562
13:58:00 น.
คอมเปิดไม่ติด เปลี่ยน power supply ปรับปรุง Hareware 700.00
นัชช์นลิน 0979593591 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14.230 05 พฤศจิกายน 2562
15:23:00 น.
โปรแกรมออฟฟิต หมดอายุ activate office ปรับปรุง Software 0.00
น..ส.เบญจวรรณ เพลาชัย 0928627085 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.89 04 พฤศจิกายน 2562
13:57:00 น.
เครื่องปริ้นไม่ได้ add printer ip ปรับปรุง Software 0.00
กรรณิกา 043224029 สำนักการคลัง 192.168.11.163 04 พฤศจิกายน 2562
09:45:00 น.
เครื่องเปิดไม่ติด ปลั๊กไฟมีปัญหา ปรับปรุง Hareware 0.00
ศิวารญา - สำนักการคลัง 192.168.11.92 04 พฤศจิกายน 2562
09:15:00 น.
เข้าระบบไม่ได้ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
วิภาดา 043-271261 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.195 01 พฤศจิกายน 2562
14:13:00 น.
ซีพียูมีกลิ่มไหม้และเครื่องร้อน Power supply ไหม้ ปรับปรุง Hareware 700.00
นายโกวิทย์ กุลวิเศษ 043-225618 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.15.12 31 ตุลาคม 2562
09:05:00 น.
สายเมาส์ใช้ไม่ได้ reboot เครื่อง config device ปรับปรุง Software 0.00
ศิวารญา - สำนักการคลัง 192.168.11.92 31 ตุลาคม 2562
08:22:00 น.
เข้าระบบไม่ได้ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
แหวว ฝ่ายกิจการโรงเรียน 043225166 สำนักการศึกษา 192.168.14.93 30 ตุลาคม 2562
09:02:00 น.
จอภาพไม่ติด สายจอหลวม ปรับปรุง Hareware 0.00
นายสุเมธ ปัตะโน 0885601747 สำนักการคลัง 192.168.11.110 25 ตุลาคม 2562
10:25:00 น.
เครื่องพิมพ์ไม่สามารถพิมพ์ได้ ชุดความร้อนเสีย ปรับปรุง Hareware 2,500.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น