HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN || QR-Code
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.043-009-842 ภายใน 5006

** กรุณาแจ้งซ่อมผ่านระบบ QR-Code

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
จิราพรรณ สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.89 28 มีนาคม 2566
14:19:00 น.
ิขึ้นข้อความ No operating system found ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
สุญาณี ชัยสุวรรณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 28 มีนาคม 2566
12:59:00 น.
การติดตั้งระบบสัญญาณ wifi และติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ 0.00
สิริวรรณ ตั้งใจตรง กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.12.53 27 มีนาคม 2566
08:54:00 น.
เปิดเครื่องไม่ติด ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
ศิริลักษณ์ บัวเย็น กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 24 มีนาคม 2566
11:28:00 น.
ปริ้นไม่ได้ 0.00
ศิริลักษณ์ บัวเย็น กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 24 มีนาคม 2566
11:24:00 น.
ปริ้นไม่ได้ 0.00
ศิริลักษณ์ บัวเย็น กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 24 มีนาคม 2566
11:23:00 น.
ปริ้นไม่ได้ 0.00
ปัทมา ดอกอังชัน สำนักการคลัง 192.168.11.155 23 มีนาคม 2566
13:06:00 น.
สั่งปริ้นไม่ได้ set printer ปรับปรุง Software 0.00
ปัทมา ดอกอังชัน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 23 มีนาคม 2566
09:15:00 น.
สั่งปริ้นไม่ได้ 0.00
นางสาวอโนมา ไชยพรหม สำนักปลัดเทศบาล 192.168.15.101 13 มีนาคม 2566
15:14:00 น.
ปริ๊นไม่ได้ add printer ปรับปรุง Software 0.00
นางสาวธีราพร ปรีดีวงศ์ สำนักการศึกษา 192.168.14.249 13 มีนาคม 2566
09:40:00 น.
เปิดใช้อินเตอร์เน็ตไม่ได้ เช็คไอพีแอดเดรส ปรับปรุง Software 0.00
นายติง นามมณทา สำนักการศึกษา 192.168.14.72 08 มีนาคม 2566
09:50:00 น.
แชร์เครื่องปริ้นแล้วปริ้นไม่ได้ แชร์ปริ๊นเตอร์ ปรับปรุง Software 0.00
นายไพศาล สำนักการศึกษา 192.168.14.62 08 มีนาคม 2566
09:43:00 น.
เปิดเข้าวินโดว์ไม่ได้ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
น.ส.อลิศรา อินไข สำนักการคลัง 192.168.11.184 07 มีนาคม 2566
09:43:00 น.
ปริ๊นงานไม่ได้ แอดปริ๊นเตอร์ ปรับปรุง Software 0.00
นางฐิติญาพัณ พีระธันยกานต์ สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.87 01 มีนาคม 2566
15:27:00 น.
เสียงหูฟังไม่มีเสียง install drivers sound ปรับปรุง Software 0.00
นายไพศาล สำนักการศึกษา 192.168.14.62 01 มีนาคม 2566
11:53:00 น.
หน้าจอค้างเข้าวินโดว์ไม่ได้ HDD เสีย ปรับปรุง Hareware 1,600.00
น.ส.ภัชราภรณ์ จันทร์สว่าง สำนักปลัดเทศบาล 192.168.15.104 01 มีนาคม 2566
10:00:00 น.
เปิดไฟล์งานไม่ได้ค่ะ Activate office ปรับปรุง Software 0.00
น.ส.นิโลบล ดรลาดพันธ์ สำนักการคลัง 192.168.11.184 27 กุมภาพันธ์ 2566
10:12:00 น.
ไม่สามารถเปิดไฟล์งาน excel ได้ Activate office ปรับปรุง Software 0.00
อภิชญา ดาทุมมา สำนักการคลัง 192.168.11.143 27 กุมภาพันธ์ 2566
08:12:00 น.
ต่อสาย lan ให้ใหม่ค่ะ เดินสายแลนเพิ่ม 1 จุด ปรับปรุง Hareware 0.00
สุพัตรา จึงตระกูล กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 24 กุมภาพันธ์ 2566
11:05:00 น.
เครื่องค้าง ช้า เข้าโปรแกรมไม่ได้ค้าง ปิดเครื่องเองอัตโนมัติ 0.00
นางสาวเพ็ญประกายมาส สาบุ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 23 กุมภาพันธ์ 2566
09:44:00 น.
ใช้โปรแกรม excel ไม่ได้ 0.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น