HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN || QR-Code
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.043-009-842 ภายใน 5006

** กรุณาแจ้งซ่อมผ่านระบบ QR-Code

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
นส.ศิริกาญจน์ เพลาชัย สำนักการคลัง 192.168.11.151 08 พฤษภาคม 2560
14:10:00 น.
เครื่องเปิดไม่ติด ทำความสะอาด DIMM RAM ปรับปรุง Hareware 0.00
สุรภา กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.12.55 04 พฤษภาคม 2560
16:47:00 น.
เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ติด สายสัญญาณจอเสีย ปรับปรุง Hareware 0.00
ฝ่ายการเงินและบัญชี กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 04 พฤษภาคม 2560
12:22:00 น.
เข้าใช้งานinternet ไม่ได้ 0.00
เอื้องฟ้า สมปัญญา กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 04 พฤษภาคม 2560
12:20:00 น.
เข้าอินเตอร์ไม่ได้ 0.00
ฝ่ายการเงินและบัญชี กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 04 พฤษภาคม 2560
12:19:00 น.
เข้าใช้งานintetnet ไม่ได้ 0.00
นางสาวปิยดา โพธิชำนาญ สำนักการคลัง 192.168.11.81 04 พฤษภาคม 2560
12:18:00 น.
เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้ ผู้ให้บริการอินเตอร์เน้ตขัดข้อง ปรับปรุง Software 0.00
เอื้องฟ้า สมปัญญา กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 04 พฤษภาคม 2560
12:18:00 น.
เข้า Net ไม่ได้ 0.00
กานต์พิชชา มะนิยม สำนักปลัดเทศบาล 192.168.15.10 02 พฤษภาคม 2560
12:46:00 น.
มีกลิ่นไหม้และเปิดไม่ติด แรมไหม้ เปลี่ยนแรม ปรับปรุง Hareware 1,300.00
นางวิมลรัตน์ นามตะ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.15.89 26 เมษายน 2560
15:06:00 น.
office ใช้งานไม่ได้ Activate MS Office ปรับปรุง Software 0.00
วิมลรัตน์ นามตะ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 26 เมษายน 2560
15:05:00 น.
เข้า word แล้วมีการแจ้งเตือนว่า ระบบ word ล้มเหลว 0.00
นางวิมลรัตน์ นามตะ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 26 เมษายน 2560
15:01:00 น.
เครื่องคอมฯ จะมีป้ายแดงกำกับว่าการเปิด word ล้มเหลว 0.00
น.ส.จุฑามาศ ต้นสีนนท์ สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.202 26 เมษายน 2560
11:12:00 น.
ใช้อินเตอร์เน็ตไม่ได้ Fix IP Address ปรับปรุง Software 0.00
สุธาสินี แม้นญาติ สำนักการศึกษา 192.168.14.48 26 เมษายน 2560
11:04:00 น.
ต้องการลงโปรแกรม SPSS ลงโปรแกรม SPSS ปรับปรุง Software 0.00
นายเดชาชัช สายเมธางกุร สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168. 25 เมษายน 2560
16:56:00 น.
เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้ Fix IP Address ปรับปรุง Software 0.00
นายเดชาชัช สายเมธา สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168. 25 เมษายน 2560
16:51:00 น.
internet ใช้ไม่ได้ Fix IP Address ปรับปรุง Software 0.00
นส.ฐิติรัตน์ ศิริชานนท์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.15.64 25 เมษายน 2560
16:34:00 น.
word ใช้งานไม่ได้ Activate MS Office ปรับปรุง Software 0.00
จอ.นิตินัย แก้ววิเศษ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 25 เมษายน 2560
15:53:00 น.
เปิดเครื่องไม่ติด ใช้งานไม่ได้ ช่วยไปดูให้ด้วย เพราะต้องใช้ทำงาน (งานเทศกิจ คุ้มหนองคู) 0.00
จอ.นิตินัย แก้ววิเศษ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 25 เมษายน 2560
12:01:00 น.
เปิดเครื่องคอมไม่ติด เป็นเวลา 1 สัปดาห์แล้ว ที่งานเทศกิจ โต๊ะหัวหน้างานเทศกิจ (จอ.นิตินัย แก้ววิเศษ (ขอให้ไปดูให้ด่วนด้วยครับ) จะใช้เครื่องคอมในก 0.00
นางสาวณัฐปฤตา ยอดประทุม กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 25 เมษายน 2560
11:48:00 น.
ไม่สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายได้ 0.00
นส.เมธินี สุดเสนาะ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.15.76 25 เมษายน 2560
11:12:00 น.
ลง Antivirus ลงโปรแกรม Antivirus ปรับปรุง Software 0.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น