HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN || QR-Code
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.043-009-842 ภายใน 5006

** กรุณาแจ้งซ่อมผ่านระบบ QR-Code

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
ณิชาภา ก่องนอก สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.89 16 มิถุนายน 2565
13:16:00 น.
แจ้งซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ ปริ้นไม่ออก ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล set printer ปรับปรุง Software 0.00
ผดุงเกียรติ หล้าสีดา สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.19 16 มิถุนายน 2565
09:12:00 น.
จอฟ้าเปิดไม่ติด ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
น.ส.ปัทมา ดอกอังชัน สำนักการคลัง 192.168.11.155 15 มิถุนายน 2565
15:55:00 น.
เข้าเว็บไซต์ สปสช ไม่ได้ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
กมลพรรณ ค้อมศิรินทร์ ตี๋ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.15.56 15 มิถุนายน 2565
10:13:00 น.
เครื่องเปิดไม่ได้ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
นางฐิติญาพัณ พีระธันยกานต์ สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.87 14 มิถุนายน 2565
10:49:00 น.
ใช้ Internetไม่ได้ set ip ปรับปรุง Software 0.00
นางสาวชัชนก สมจิตต์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.15.92 13 มิถุนายน 2565
11:26:00 น.
เพิ่มจุดติดตั้งสาย LAN จำนวน 1 จุด เดินสายแลน 1 จุด ปรับปรุง Hareware 0.00
นางจีระนันท์ นามหรหม สำนักการคลัง 192.168.11.246 13 มิถุนายน 2565
09:31:00 น.
เครื่องเปิดไม่ได้ เมนบอร์ดเสีย ปรับปรุง Hareware 3,000.00
ปุณยาพร สุวรรณสม สำนักการคลัง 192.168.11.145 09 มิถุนายน 2565
14:06:00 น.
ใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้ set ip ปรับปรุง Software 0.00
ปุณยาพร สุวรรณสม สำนักการคลัง 192.168.11.145 08 มิถุนายน 2565
09:31:00 น.
ใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้ set ip ปรับปรุง Software 0.00
น.ส.จีรยา ศรีแสง สำนักการคลัง 192.168.11.184 01 มิถุนายน 2565
14:38:00 น.
เครื่องปริ้น ปริ้นไม่ได้ค่ะ กระดาษติด ปรับปรุง Hareware 0.00
น.ส.ธนิดา ศรีบุญยอด สำนักการคลัง 192.168.11.95 01 มิถุนายน 2565
09:38:00 น.
เครื่องปริ้น ปริ้นไม่ได้ค่ะ ซ่อมชุดเฟืองดึงกระดาษ ปรับปรุง Hareware 0.00
นางพีชญา ปานเหลือ สำนักการคลัง 192.168.11.96 30 พฤษภาคม 2565
09:23:00 น.
เปิดเครื่องไม่ได้ UPS เสีย ปรับปรุง Hareware 0.00
นส.ชัชนก สมจิตต์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.15.76 30 พฤษภาคม 2565
08:55:00 น.
ปริ๊นไม่ได้ ติดตั้งปริ๊นเตอร์ ปรับปรุง Software 0.00
นางสาวสุกาญจนา อาจวงษา สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.130 27 พฤษภาคม 2565
11:34:00 น.
ติดตั้งปริ๊นเตอร์ ติดตั้งปริ๊นเตอร์ 0.00
ณัฐรดา สำนักการคลัง 192.168.11.131 20 พฤษภาคม 2565
14:49:00 น.
ไฟดับคอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ (รบกวนช่วยมาทำให้ด่วนด้วยนะคะ) เปลี่ยนเพาเวอร์ซัพพลาย ปรับปรุง Hareware 800.00
สุนิสา ศรีจรัญ สำนักการช่าง 192.168.13.216 18 พฤษภาคม 2565
15:31:00 น.
เปิดเว็บไซต์ไม่ได้ค่ะ ลง Windows ใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
วีณา สำนักการศึกษา 192.168.14.71 18 พฤษภาคม 2565
10:31:00 น.
เปิดเครืื่องแล้ว เสียงเคสดังมากๆ เปลี่ยน พัดลม ซัพพลาย ปรับปรุง Hareware 0.00
นางสาวกรรณิการ์ ศิริรักษ์ สำนักสวัสดิการ 192.168.10.33 18 พฤษภาคม 2565
10:20:00 น.
office ใช้งานไม่ได้ Activate Office ปรับปรุง Software 0.00
นายพรสถิตย์ กาสีชา สำนักสวัสดิการ 192.168.10.244 18 พฤษภาคม 2565
09:28:00 น.
ใช้งานโปรแกรมใดๆไม่ได้เลย Activate Office ปรับปรุง Software 0.00
เพ็ญประกายมาส สาบุ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 18 พฤษภาคม 2565
09:13:00 น.
เปิดไม่ติด 0.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น