HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN || QR-Code
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.043-009-842 ภายใน 5006

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง เบอร์โทรผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
นายเฉลิม คงกุทอง 0849819900 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.215 19 มิถุนายน 2561
12:21:00 น.
ปริ้นเตอร์ปริ้นไม่ออก add printer ปรับปรุง Software 0.00
พงศ์ศิริ เจริญหล้า 0832360701 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.23 19 มิถุนายน 2561
12:02:00 น.
เครื่องมีอาการทำงานช้า ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
ศุภชัย 0955399419 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.- 18 มิถุนายน 2561
16:06:00 น.
เครื่องปริ้น ปริ้นไม่ได้ add printer ปรับปรุง Software 0.00
นส.กฤษณา ทัพซ้าย 0955399419 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.28 15 มิถุนายน 2561
14:34:00 น.
เฃื่อมปริ้นนเตอร์ไม่ได้ add printer ปรับปรุง Software 0.00
พงศ์ศิริ 0986261891 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.23 13 มิถุนายน 2561
15:48:00 น.
มีอาการค้า ทำงานแล้วกู้ข้อมูลคืนไม่ได้ เนืองจากค้าง แล้วต้องรีสตาร์ทเครื่องใหม่ Windows ไม่ Active activate windows ปรับปรุง Software 0.00
นายประดิษฐ์ ปะสาวะเก 0955399419 สำนักการศึกษา 192.168.14.55 13 มิถุนายน 2561
12:47:00 น.
เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตไม่ได้ add printer ปรับปรุง Software 0.00
นายโกวิทย์ หรักประโคน 0955399419 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.85 13 มิถุนายน 2561
10:29:00 น.
เครื่องพิมพ์พิมพ์ไม่ได้ add new printer 0.00
นางจริยา แม้นญาติ 0955399419 สำนักการศึกษา 192.168.14.63 12 มิถุนายน 2561
16:44:00 น.
จอไม่ติด ทำความสะอาด Dimm Ram ปรับปรุง Hareware 0.00
นางสาวศิริลักษณ์ บัวเย็น 0955399419 สำนักการศึกษา 192.168.14.64 12 มิถุนายน 2561
16:43:00 น.
เครื่องเปิดไม่ติด สวิตซ์เปิดเครื่องมีปัญหา ปรับปรุง Hareware 0.00
นส.ศิริินงค์ ศรีทายาง 0955399419 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.94 11 มิถุนายน 2561
11:37:00 น.
จอดำวินโด้ไม่รัน สายสัญญาณจอ ปรับปรุง Hareware 100.00
นางพรพนา ไชยรักษ์ 0955399419 สำนักการศึกษา 192.168.14.44 08 มิถุนายน 2561
10:29:00 น.
จอเปิดไม่ติด เปลี่ยนอแดปเตอร์ ปรับปรุง Hareware 400.00
น.ส.ศิระภัสสร คำแพง 0967892914 สำนักการศึกษา 192.168.14.66 07 มิถุนายน 2561
10:59:00 น.
Error ขึ้นหน้าจอสีฟ้า เปลี่ยนแรม ปรับปรุง Hareware 1,600.00
สุเมธ ปัตะโน 0885601747 สำนักการคลัง 192.168.11.107 06 มิถุนายน 2561
09:34:00 น.
เครื่องพิมพ์ ของฝ่ายแผนที่ภาษีไม่สามารถสั่งพิมพ์ได้ กระดาษติด ปรับปรุง Hareware 0.00
นายโกวิทย์ หรักประโคน 0849561752 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.85 05 มิถุนายน 2561
11:11:00 น.
เข้า windows ไม่ได้ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
กษม 043225618 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.15.12 01 มิถุนายน 2561
15:14:00 น.
เครื่งพิมพ์ ไม่สามารภพิมพ์ได้ ไฟที่ drum และ error ขึ้น เปลียน Drum ปรับปรุง Hareware 2,000.00
นส.นิตยา พงษ์เพียจันทร์ 0849561752 สำนักการคลัง 192.168.11.159 01 มิถุนายน 2561
11:00:00 น.
สั่งพิมพ์ไม่ได้ set printer ปรับปรุง Software 0.00
จ.อ.จักราวุธ ลุสมบัติ 0834185553 สำนักการคลัง 192.168.11.116 31 พฤษภาคม 2561
13:05:00 น.
ติดได้ประมาณ 10 นาทีจะปิดตัวเองลงแล้วเปิดใหม่ จะวนแบบนี้ทั้งวัน เปลี่ยนแรม ปรับปรุง Hareware 1,450.00
เฉลิม 0955399419 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.215 31 พฤษภาคม 2561
12:12:00 น.
เครื่องปริ้นไม่ทำงาน set driver printer ปรับปรุง Software 0.00
สุภาพร 0955399419 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.96 31 พฤษภาคม 2561
11:59:00 น.
เครื่องปริ๊นไม่ทำงาน ลงไดรเวอร์ปริ๊นเตอร์ ปรับปรุง Software 0.00
นางสาวชัชฎาภรณ์ นุดสมบัติ 043271210 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.222 31 พฤษภาคม 2561
11:40:00 น.
เดินสายLAN 1จุด ติดตั้งสายแลน ปรับปรุง Hareware 0.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น