HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN || QR-Code
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.043-009-842 ภายใน 5006

** กรุณาแจ้งซ่อมผ่านระบบ QR-Code

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
สุดารัตน์ อนุศักดากุล กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 05 เมษายน 2560
14:18:00 น.
เครื่องมีไวรัส 0.00
น.ส.ลลิดา กิติมังกร กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 05 เมษายน 2560
09:59:00 น.
หมึกพิมพ์หมด 0.00
นางนิตยา สิมมะลี สำนักการคลัง 192.168.11.202 04 เมษายน 2560
16:29:00 น.
อินเทอร์เน็ตเข้าไม่ได้ ปริ๊นไม่ได้ fix ip ปรับปรุง Software 0.00
สรีวรรณ สงวนทรัพย์ สำนักการศึกษา 192.168.14.43 04 เมษายน 2560
15:42:00 น.
สแกนลายนิ้วมือไม่ได้ สายแลนหลุด ปรับปรุง Hareware 0.00
พี่โส่ย สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.90 04 เมษายน 2560
10:15:00 น.
ปริ๊นเตอร์ สั่งปริ๊นไม่ออก ล้างหัวพิมพ์ ปรับปรุง Hareware 0.00
สรีวรรณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 03 เมษายน 2560
17:11:00 น.
เข้าใช้งานโปรแกรมเครื่องสแกน ลายนิ้วมือไม่ได้ 0.00
นางสาวอมรา โกศลสุรภูมิ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 03 เมษายน 2560
14:54:00 น.
เวลาปริ้นท์เอกสารตัวอักษรไม่ชัดเจนและไม่สม่ำเสมอ 0.00
นางสาวอมรา โกศลสุรภูมิ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 03 เมษายน 2560
14:48:00 น.
เวลาปริ้นท์เอกสารตัวอักษรไม่สม่ำเสมอ ไม่ชัดเจน 0.00
นางนิตยา สิมมะลี สำนักการคลัง 192.168.11.202 03 เมษายน 2560
14:46:00 น.
ต่อสายLAN ติดตุังสายแลน ปรับปรุง Hareware 0.00
น.ส.กนกรจ ชัยนิติกุล สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.97 30 มีนาคม 2560
12:10:00 น.
เครื่องติดไวรัส scan virus ปรับปรุง Software 0.00
วราลักษณ์ สำนักการคลัง 192.168.11.84 30 มีนาคม 2560
10:05:00 น.
อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ set ip address ปรับปรุง Software 0.00
สุเมธ ปัตะโน สำนักการคลัง 192.168.11.176 29 มีนาคม 2560
10:10:00 น.
หน้อจอใช้งานไม่ได้ ทำความสะอาด DIMM RAM ปรับปรุง Hareware 0.00
นิตยา วงศ์ชมภู สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.80 24 มีนาคม 2560
13:21:00 น.
อินเตอร์เน็ตเข้าไม่ได้ ใส่หมายเลข ip ปรับปรุง Software 0.00
พรภวิษย์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.15.61 23 มีนาคม 2560
08:54:00 น.
อินเตอร์เน้ตใช้งานไม่ได้ ใส่หมายเลข ip ปรับปรุง Software 0.00
กุลิสรา คชรัตน์ สำนักการศึกษา 192.168.14.249 22 มีนาคม 2560
09:46:00 น.
สั่งพิมพ์ไม่ได้ เครื่องฟ้องว่าไม่ติดตั้งเครื่องพิมพ์ ติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ ปรับปรุง Software 0.00
นางสาวอมรา โกศลสุรภูมิ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 21 มีนาคม 2560
09:42:00 น.
จอคอมเปิดไม่ติด 0.00
นางภาสินี เพียธงษา สำนักการช่าง 192.168.13.222 21 มีนาคม 2560
09:06:00 น.
เครื่องเปิดไม่ติด ram เสีย ปรับปรุง Hareware 1,150.00
นางสาวสุนิสา ศรีจรัญ สำนักการช่าง 192.168.13.216 20 มีนาคม 2560
13:19:00 น.
เปิดเครื่องไม่ติดเลย ram เสีย ปรับปรุง Hareware 1,150.00
ธัญพร เดชนอก สำนักการคลัง 192.168.11.173 20 มีนาคม 2560
08:35:00 น.
ไวรัส สแกนไวรัส ปรับปรุง Software 0.00
กิตติยา สำนักการศึกษา 192.168.11.73 15 มีนาคม 2560
15:40:00 น.
เครื่ิองปริ้นห้องสมุดเด็กสวนรัชดานุสรณ์ ปริ้นไม่ได้ 0.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น