HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN || QR-Code
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.043-009-842 ภายใน 5006

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง เบอร์โทรผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
นางสาวเบญจวรรณ เพลาชัย 0928627085 สำนักการคลัง 192.168.11.79 24 สิงหาคม 2560
11:49:00 น.
ไม่สามารถปริ้นได้ ลงไดรเวอร์ปริ๊นเตอร์ ปรับปรุง Software 0.00
พัชรา ริวน 043-271261 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.196 23 สิงหาคม 2560
14:37:00 น.
เครื่องปริ๊น Epson เลขครุภัณฑ์ 498-560-0020 อาการเนื่องจากเติมหมึกแล้วปริ๊นไม่ออก ล้างหัวพิมพ์ ปรับปรุง Software 0.00
นางสาวเบญจวรรณ เพลาชัย 0928627085 สำนักการคลัง 192.168.11.79 23 สิงหาคม 2560
10:53:00 น.
ไม่สามารถเปิดไฟล์ PDF และล้างไวรัส ลง Microsoft office ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
นางสาวเบญจวรรณ เพลาชัย 0928627085 สำนักการคลัง 192.168.11.132 23 สิงหาคม 2560
10:42:00 น.
เปิดเครื่องแล้วมันค้าง ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
น.ส.กฤษฎาญชลี ธวัชโชติ 043271210 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.- 22 สิงหาคม 2560
11:02:00 น.
เครื่องมีปัญหา เป็นจอขยายใหญ่ ซาวด์/wifi ไม่ขึ้น ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
อมรา โกศลสุรภูมิ 043-321152 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.90 21 สิงหาคม 2560
10:39:00 น.
จอฟ้า ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
นายสุเวทย์ จิตภักดีบดินทร์ 0817391524 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14.227 21 สิงหาคม 2560
10:02:00 น.
อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ เดินสายแลน 2 จุด ปรับปรุง Hareware 0.00
นายกุศล คุปคีตพันธ์ 043-271210 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.231 18 สิงหาคม 2560
16:55:00 น.
หัวสายแลนหลวม ต้องการเข้าหัวสายแลน 2 หัว เข้าหัวสายแลนใหม่ ปรับปรุง Hareware 0.00
นายธนานันต์ ก้อนใจจิตร 0875564589 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.91 18 สิงหาคม 2560
09:50:00 น.
เปิดไม่ติด ram เสีย ปรับปรุง Hareware 1,600.00
พรรษา ศรีชัยแสง 0878663706 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.15.17 17 สิงหาคม 2560
14:35:00 น.
ไม่สามารถปิ้นงานได้ network down ปรับปรุง Software 0.00
สหรัตน์ 0863550988 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.216 17 สิงหาคม 2560
13:19:00 น.
จอฟ้า C0000221 ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
น.ส.วิภารัตน์ มูลมาตย์ 0844056993 สำนักการคลัง 192.168.11.150 16 สิงหาคม 2560
11:19:00 น.
ถ่านไบออสหมด เปลี่ยนถ่าน BIOS ปรับปรุง Hareware 30.00
น.ส.กฤษฎาญชลี ธวัชโชติ 043271210 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.- 09 สิงหาคม 2560
12:42:00 น.
adapter wifi มีปัญหา TP-wd727n ไม่ detect ลง driver ไม่ได้ ติดตั้ง ไดรเวอร์ wireless adapter ปรับปรุง Software 0.00
นางภัคฑิรา ยิ้มเจริญศักดิ์ - สำนักการคลัง 192.168.11.206 09 สิงหาคม 2560
12:06:00 น.
ขอติดตั้งโปรแกรมค่ะ ติดตั้งโปรแกรม Photoshop ปรับปรุง Software 0.00
นส.ชัชนก 043-221667 กองวิชาการและแผนงาน 192.168.15.92 08 สิงหาคม 2560
10:46:00 น.
ไดรฟ์ CD หายค่ะ เปลียน DVD-ROM ปรับปรุง Hareware 650.00
นายสหรัตน์ เจริญหล้า 0863550988 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.- 07 สิงหาคม 2560
12:50:00 น.
ไม่เข้าวินโดว์ ติดตั้งโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
นายสหรัตน์ เจริญหล้า 0863550988 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.236 07 สิงหาคม 2560
10:46:00 น.
เปิดเครื่องไม่ได้ จอดำ เครื่องติดพัดลมหมุน power supply เสีย ram เสีย ปรับปรุง Hareware 2,200.00
ขนิษฐา 090-591-7218 สำนักการศึกษา 192.168.14.65 07 สิงหาคม 2560
10:40:00 น.
ไม่สามารถปรินซืงานได้ ติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ ปรับปรุง Software 0.00
กรรณิกา ถวิลการ 1305 สำนักการคลัง 192.168.11.163 07 สิงหาคม 2560
09:37:00 น.
เปิดโปรแกรม excel ไม่ได้ ยกเลิกการซ่อนตาราง ปรับปรุง Software 0.00
สุนิศา ธารชัย 0619632351 สำนักการศึกษา 192.168.14.62 02 สิงหาคม 2560
15:27:00 น.
รบกวนลงโปรแกรมเครื่องปริ๊นเตอร์ให้ใหม่ด้วยค่ะ ลงไดรเวอร์ปริ๊นเตอร์ ปรับปรุง Software 0.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น