HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN || QR-Code
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.043-009-842 ภายใน 5006

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง เบอร์โทรผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
นายยุทธภูมิ จำปาแดง 0810510528 สำนักการช่าง 192.168.13. 15 มีนาคม 2560
14:57:00 น.
Windows ใช้งานไม่ได้ ลง windows ใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
นางสมร คำพิชชู 0849561762 กองวิชาการและแผนงาน 192.168.15.52 15 มีนาคม 2560
09:59:00 น.
word สั่งพิมพ์ไม่ได้ ค้าง ลบไฟล์ขยะ ลดขนาดไฟล์ ปรับปรุง Software 0.00
สุดารัตน์ อนุศักดากุล 0816625927 สำนักการศึกษา 192.168.14.45 14 มีนาคม 2560
15:04:00 น.
เข้าระบบ e-lass ไม่ได้ ติดตั้ง plugin java ปรับปรุง Software 0.00
นายพงศ์ศิริ เจริญหล้า 0844006438 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.23 14 มีนาคม 2560
15:00:00 น.
เครื่องใช้งานไม่ได้ เปลียน Ram ปรับปรุง Hareware 1,600.00
นางพรพนา ไชยรักษ์ 089-6212075 สำนักการศึกษา 192.168.14.44 14 มีนาคม 2560
11:40:00 น.
อาการระบบe-lass ไม่ได้ ติดตั้ง plugin java ปรับปรุง Software 0.00
นส.เบ็ญจวรรณ์ ศิริปรุ 0880273714 กองวิชาการและแผนงาน 192.168.12.52 14 มีนาคม 2560
09:38:00 น.
word ค้าง เม้าส์เสีย เปลี่ยนเม้าส์ ปรับปรุง Hareware 0.00
วราลักษณ์ 0866577929 สำนักการคลัง 192.168.11.84 14 มีนาคม 2560
09:26:00 น.
เปิดเครืองไม่ได้ ทำความสะอาด DIMM RAM ปรับปรุง Hareware 0.00
นส.เยาวลักษณ์ ไชยวงษา 0810510528 กองวิชาการและแผนงาน 192.168.15.74 13 มีนาคม 2560
15:54:00 น.
ลง office2010 ลง office2010 ปรับปรุง Software 0.00
วิภาดา เพ็งหลอย 043-225151 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.195 13 มีนาคม 2560
09:48:00 น.
ิอินเตอร์เน็ตเข้าไม่ได้คะ fix ip address ปรับปรุง Software 0.00
นางสาวปิยดา โพธิชำนาญ 0844188522 สำนักการคลัง 192.168.11.81 08 มีนาคม 2560
16:06:00 น.
หน้าจอดำ ทำความสะอาด DIMM RAM ปรับปรุง Software 0.00
นายอนิรุตติ์ งามโรจน์ 0934290876 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.91 08 มีนาคม 2560
14:11:00 น.
ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ ใส่หมายเลข IP ปรับปรุง Software 0.00
บทกร 0835999433 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14.234 08 มีนาคม 2560
08:46:00 น.
ติดตั้งสายแลน คอมพิวเตอร์เครื่้องใหม่ ติดตั้งสายแลน คอมพิวเตอร์เครื่้องใหม่ ปรับปรุง Hareware 0.00
นายธนานันต์ ก้อนใจจิตร 0878766128 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.91 07 มีนาคม 2560
14:06:00 น.
เครื่องเปิดไม่ติด เปลี่ยนแรม ปรับปรุง Hareware 0.00
นางเกตุวดี ดงงาม 0875564125 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.- 03 มีนาคม 2560
09:33:00 น.
เครื่องเปิดไม่ติด power supply เสีย ปรับปรุง Hareware 500.00
ปิยะดา โพธิชำนาญ 043270730 สำนักการคลัง 192.168.11.81 02 มีนาคม 2560
14:49:00 น.
หน้าจอไม่ติด Clean DIMM Ram ปรับปรุง Hareware 0.00
สุวนันท์ 089-1156991 กองวิชาการและแผนงาน 192.168.15.81 02 มีนาคม 2560
12:27:00 น.
ติดตั้งโปรแกรมแอนตี้ไวรัสค่ะ ติดตั้งโปรแกรมแอนตี้ไวรัส ปรับปรุง Software 0.00
นางพรพนา ไชยรักษ์ 0847569542 สำนักการศึกษา 192.168.14.44 01 มีนาคม 2560
10:42:00 น.
สั่งพิมพ์ไม่ได้ add printer ปรับปรุง Software 0.00
พรพนา 0896212075 สำนักการศึกษา 192.168.14.44 01 มีนาคม 2560
09:39:00 น.
ปริ้นหนังสือไม่ได้ add printer ปรับปรุง Software 0.00
นางดรุณี อ่อนน้อย 0875564125 สำนักการคลัง 192.168.11.205 27 กุมภาพันธ์ 2560
12:24:00 น.
excel ใช้งานไม่ได้ ลง office ใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
นางธนวรรณ สุมนเมธี 0847569542 สำนักการคลัง 192.168.11.111 21 กุมภาพันธ์ 2560
09:55:00 น.
เปิดไม่ติดใช้งานไม่ได้ เปลี่ยน เมนบอร์ด ปรับปรุง Hareware 2,500.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น