HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN || QR-Code
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.043-009-842 ภายใน 5006

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง เบอร์โทรผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
จิราพร 0868959801 สำนักการคลัง 192.168.11.152 02 สิงหาคม 2564
16:06:00 น.
วินโดว์ หมดอายุ activate windows ปรับปรุง Software 0.00
วิภาวดี เตียวยืนยง 0944616252 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.60 02 สิงหาคม 2564
09:59:00 น.
ปริ้นท์งานไม่ได้ ข้อมูลงานเซฟงานไม่ได้ activate office ปรับปรุง Software 0.00
วิฑูรย์ 0985860097 สำนักการคลัง 192.168.11.11 22 กรกฎาคม 2564
10:37:00 น.
เครื่องเปิดไม่ติด การ์ดจอหลวม ปรับปรุง Hareware 0.00
วิภาดา 043271261 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.236 14 กรกฎาคม 2564
14:04:00 น.
ไม่สามารถปริ๊นงาน จากเครื่องปริ๊นได้ / ห้องรับเรื่องร้องเรียน set printer ปรับปรุง Hareware 0.00
นายสาธิต สงวนทรัพย์ 0816618982 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.33 12 กรกฎาคม 2564
10:36:00 น.
Office ใช้งานไม่ได้ activate office ปรับปรุง Software 0.00
ปรวีร์ ศรีวัฒน์ 086-3107892 กองวิชาการและแผนงาน 192.168.12.57 22 มิถุนายน 2564
11:48:00 น.
หน้าจอขึ้นเป็นเส้น ซึ่งไม่สามารถอ่านได้ ซ่อมจอภาพ ปรับปรุง Hareware 0.00
ณัฐรดา พรหมชมชา 0908393124 สำนักการคลัง 192.168.11.131 22 มิถุนายน 2564
08:17:00 น.
ปริ้นงานไม่ได้ set printer ปรับปรุง Software 0.00
สุกัญญา ฝ่ายระเบียบการคลัง 0985565396 สำนักการคลัง 192.168.11.183 21 มิถุนายน 2564
07:39:00 น.
Microsoft office หมดอายุการใช้งาน activate office ปรับปรุง Software 0.00
นายยุทธภูมิ 0873734994 สำนักการศึกษา 192.168.14.62 18 มิถุนายน 2564
10:45:00 น.
เครื่องเปิดไม่ติด เปลี่ยนหม้อแปลงไฟ ปรับปรุง Software 800.00
นางสาวลัดดา ชิ้นปิ่นเกลียว 0922500449 สำนักการคลัง 192.168.11.96 10 มิถุนายน 2564
12:00:00 น.
ไม่สามารถใช้งาน Microsoft office ได้ รบกวนแก้ไขให้ด่วนด้วยนะคะ Activate Office ปรับปรุง Software 0.00
นางสาวลัดดา ชิ้นปิ่นเกลียว 0922500449 สำนักการคลัง 192.168.11.96 10 มิถุนายน 2564
12:00:00 น.
ไม่สามารถใช้งาน Microsoft office ได้ รบกวนแก้ไขให้ด่วนด้วยนะคะ Activate Office ปรับปรุง Software 0.00
ธนิดา 0638810227 สำนักการคลัง 192.168.11.202 08 มิถุนายน 2564
11:22:00 น.
ปริ้นเตอร์ปริ้นไม่ได้ แชร์ ปริ๊นเตอร์ ปรับปรุง Software 0.00
น.ส.วิภารัตน์ มูลมาตย์ 0852287065 สำนักการคลัง 192.168.11.150 27 พฤษภาคม 2564
13:17:00 น.
ใช้งาน word และ excel ไม่ได Activate Office ปรับปรุง Software 0.00
นางตำหนักเพชร ภูมิสวาสดิ์ 061-6944942 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.15.15 24 พฤษภาคม 2564
09:17:00 น.
เปิดเครื่องคอมไม่ได้ ทำความสะอาด Dimm ram ปรับปรุง Hareware 0.00
ธันยธรณ์ พลายงาม 043225617 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.86 20 พฤษภาคม 2564
14:25:00 น.
เปิดโปรแกรม Microsoft ในเครื่องไม่ได้ Activate office ปรับปรุง Software 0.00
นางสาวอมรา โกศลสุรภูมิ 043321152 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.62 20 พฤษภาคม 2564
10:47:00 น.
แจ้งติดตั้งระบบปริ้นท์เตอร์ ติดตั้งปริ๊นเตอร์ ปรับปรุง Hareware 0.00
สุวนันท์ สีดาเหลา 0626194453 กองวิชาการและแผนงาน 192.168.12. 19 พฤษภาคม 2564
12:36:00 น.
เปิดไม่ติด ซ่อมแผงวงจรหลัก ปรับปรุง Software 0.00
ศศิธร นะรากุล 0812656863 กองวิชาการและแผนงาน 192.168.15. 19 พฤษภาคม 2564
09:28:00 น.
ปริ๊นเอกสารไม่ได้ set printer ปรับปรุง Software 0.00
ศศิธร นะรากุล 0812656863 กองวิชาการและแผนงาน 192.168.15. 03 พฤษภาคม 2564
14:48:00 น.
ติดตั้งโปรแกรมจัดกลุ่ม pdf. ไ่ม่ได้ ลงโปรแกรม PDF Reader ปรับปรุง Software 0.00
สำนักสวัสดิการสังคม 0621487567 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.244 03 พฤษภาคม 2564
09:49:00 น.
โปรแกรม Word และ Excel ใช้งานไม่ได้ Activate Office ปรับปรุง Software 0.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น