HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN || QR-Code
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.043-009-842 ภายใน 5006

** กรุณาแจ้งซ่อมผ่านระบบ QR-Code

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง เบอร์โทรผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
สุญาณี 0921451461 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 21 มิถุนายน 2566
09:24:00 น.
กระดาษติดไม่สามารถปริ้นงานได้ 0.00
จิราพรรณ 0634914694 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 21 มิถุนายน 2566
09:21:00 น.
กระดาษติกสั่่งปริ้นไม่ได้ 0.00
ณิชาภา ก่องนอก 0944693564 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 20 มิถุนายน 2566
09:15:00 น.
เครื่องปริ้นเอกสารไม่ออก 0.00
ณิชาภา ก่องนอก 0944693564 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 19 มิถุนายน 2566
16:02:00 น.
กระดาษติด ปริ้นเอกสารไม่ได้ 0.00
เพ็ญประกายมาส สาบุ 0919532445 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 19 มิถุนายน 2566
10:48:00 น.
ใช้งาน excel ไม่ได้ 0.00
วีนา 0951930365 สำนักการศึกษา 192.168.14.71 19 มิถุนายน 2566
09:46:00 น.
คีบอร์ด เม้าท์ ไม่ทำงาน แรมมีปัญหา ปรับปรุง Hareware 0.00
ลลิดา 0951848132 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 19 มิถุนายน 2566
09:25:00 น.
เครื่องรีสตาร์ทเอง 0.00
นางเสนอ พิพัฒไชยศิริ 0868587825 สำนักการคลัง 192.168.11.186 14 มิถุนายน 2566
15:57:00 น.
เครื่องค้าง เปิดไม่ติด ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
พรพนา 0635407965 สำนักการศึกษา 192.168.14.44 13 มิถุนายน 2566
16:15:00 น.
เครื่องเปิดไม่ได้ Activate office ปรับปรุง Software 0.00
วุฒินันท์ 0803144270 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.15.86 12 มิถุนายน 2566
14:54:00 น.
เข้าใช้งานโปรแกรมไม่ได้ ฮาร์ดดิสก์เสีย ปรับปรุง Hareware 1,800.00
นายเชี่ยวชาญ โพธินาม 084-7858559 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 12 มิถุนายน 2566
09:09:00 น.
cpu ดับไม่สามารถเปิดเครื่องใด้ 0.00
น.ส.รุ่งวรินทร์ ไวยธิติวัชร์ นวก.ตรวจสอบฯ 0856655195 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.15.103 08 มิถุนายน 2566
09:20:00 น.
word excel พิมพ์งานไม่ได้ค่ะ Activate office ปรับปรุง Software 0.00
สุญาณี ชัยสุวรรณ 0921451461 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 07 มิถุนายน 2566
11:08:00 น.
เครื่องพริ๊นเตอร์พริ๊นเอกสารไม่ออกค่ะ 0.00
นางสาวภูริชญาณ์ แซ่จึง 089-8902982 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.12.53 06 มิถุนายน 2566
15:12:00 น.
โปรมแกรม MiCrosoft Word เข้าใช้งานไม่ได้ Activate office ปรับปรุง Software 0.00
นายธนานันต์ ก้อนใจจิตร 0966525656 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.31 01 มิถุนายน 2566
11:06:00 น.
แชร์ปริ๊นเตอร์ไม่ได้ แชร์ปริ๊นเตอร์ ปรับปรุง Software 0.00
ธนานันต์ 0943565325 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.31 01 มิถุนายน 2566
10:12:00 น.
เชื่อมเครื่องปริ้นไม่ได้ ติดตั้งปริ๊นเตอร์ ปรับปรุง Software 0.00
ชาลินี ประเทศไทย 094-3955244 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 22 พฤษภาคม 2566
11:53:00 น.
กระดาษขาด แล้วติดอยู่ในเครื่องปริ้น 0.00
จิราพร 0868959801 สำนักการคลัง 192.168.11.152 22 พฤษภาคม 2566
11:35:00 น.
officeล็อค เข้าใช้งานไม่ได้ activate office ปรับปรุง Software 0.00
จิราพร 0868959801 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 22 พฤษภาคม 2566
11:18:00 น.
office ล็อคใช้งานไม่ได้ 0.00
เพ็ญประกายมาส สาบุ 0919532445 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 22 พฤษภาคม 2566
09:06:00 น.
ใช้ excel ไม่ได้ 0.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น